Avlssjansen – tiltakspakke for kaldblodstraverens framtid

Det Norske Travselskap og Svensk Travsport innfører «Avlssjansen» for kaldblodshester som blir produsert i 2023 og født i 2024. Tiltaket skal både være avlsstimulerende og innavlsdempende, og har etter flere års pågående arbeid endelig oppnådd godkjennelse i begge organisasjoners styrer.

Foto: Eirik Stenhaug

Det Norske Travselskap (DNT) og Svensk Travsport (ST) har gjennom Kaldblodsavtalen av år 2000 et forpliktende samarbeid om avl av kaldblodshest, løpstilbud og forskningsprosjekter for denne hesterasen. Svensk-Norsk Kaldblodskomite (leder Ingolf Herbjørnrød, medlemmene Marita Arvidsson, Carl Erik Sandström, Målfrid Vatne, Christina Olsson og Tone Mjelde Blindheim) har i flere år diskutert innavlsøkningen i rasen. Både DNTs generalsekretær Svein Morten Buer og STs vice VD Ulf Hörnberg har deltatt i deler av arbeidet.

DNT og ST har i samarbeid med forskere på SLU/NMBU utviklet en stimuleringspakke med formål å dempe innavl hos kaldblodstraveren i begge land. Den økonomiske stimuleringen blir lik i Norge og Sverige, og er vedtatt i første omgang til bruk i avlssesongen 2023, gjeldende føll som fødes i 2024. Stimuleringspakken har fått navnet «Avlssjansen» og inneholder økonomiske stimuli til føll som er krysset på en slik måte at de tilfredsstiller kravene. I tillegg er det økonomisk stimuli til avlshingster med lavt slektskap til populasjonen.  Tiltakene er ment for hingster og hopper som kan bli mulige fremtidige avlsdyr. Målet med Avlssjansen er å bidra til produksjon av hester som har mindre slektskap til den øvrige hestepopulasjon.

– Ifølge forskerne fører innavl til en økt risiko for defekter og sykdomstilfeller som i første omgang ikke behøver være synlige, men som kan dukke opp senere og spres til hele populasjonen. For å unnvike dette har man utarbeidet tiltak med målsetning om å skape engasjement og bevissthet hos oppdretterne, samt bidra til genetisk mangfold gjennom å bevare sjeldne blodlinjer, sier DNTs avlsrådgiver Tone M. Blindheim.

Avlssjansen innebærer i korthet flere økonomiske insitamenter til krysninger som leder til individer med lav innavl. I tillegg skal hingster som har lav slektskap til populasjonen gis større muligheter til avlsgodkjenning.

– Vi har underveis diskutert flere løsninger, men i denne omgang valgt gulrot framfor pisk og håper dette vil gi en langsiktig god effekt. Med bakgrunn i det som var teknisk mulig å få til i år, har vi valgt å benytte innavlskoeffisient som parameter for hvem som vil være berettiget til Avlssjansen. Slektskap til populasjonen er imidlertid et bedre måleparameter, og det er vår innstilling at dette skal brukes ved senere årganger, sier lederen av Svensk-Norsk Kaldblodskomite Ingolf Herbjørnrød.

Hva innebærer tiltakene?
Avlssjansen er inndelt i to deler – en for berettigede føll som blir født fra og med 2024 og en for hingster med lavt slektskap til populasjonen som avlsvurderes fra 2023 og framover. For at føll skal være berettiget å være med kreves en innavlskoeffisient på 3,4 eller lavere beregnet over sju generasjoner i verktøyet www.breedly.com. I Avlssjansen for føll inngår da:

Føllbidrag: 3 000 kr til hvert ferdigregistrert føll født 2024.

Godkjent mønstringsløp*: 20 000 kr til eieren og 4 000 kr til oppdretteren (20%) for hester født 2024 (legges ikke til hestens grunnlag).

Prøveløp* (2-3 år): 10 000 kr til eieren og 2 000 kr til oppdretteren (20%) for hester født 2024 (legges ikke til hestens grunnlag).

Løpspremier* (3 år): 5 000 kr ekstra til eieren og 5 000 kr ekstra til oppdretteren for de tilfeller under de fem første startene som hesten er blant de fem først plasserte i løpet dvs. maksimalt 25 000 kr. Disse premiene legges til hestens grunnlag. Gjelder for hester født 2024, dvs. deltakelse i løp i 2027.

Kriteriesjansen*: Dobbel premie til plasserte hester i både åpen klasse og i hoppekriteriet i Norge for de hester som er førstegangsregistrert i Norge (det beregnes også oppdretterpremier på ekstrapremien). Dette gjelder ogsåfor venske kaldblodshester i de svenske kriteriumsløpene. Disse premier tillegges hestens grunnlag. Gjelder hester født 2024, dvs. norsk Trav-Kriterium 2027.

*Gjelder kun hingster og hopper, ikke vallaker, siden tiltakene skal bidra til å finne framtidige avlsdyr.  

For Avlssjansen for hingster med lavt slektskap mot populasjonen, gjelder følgende:

Avlsvurdering: Hingster med lavt slektskap til populasjonen (i tråd med vitenskapelige beregninger) som godkjennes av kåringsnemnda med dette grunnlaget  (utradisjonell avstamning iht. avlsplanens 3.2.3.), kreves ingen godkjenningsavgift, kun påmeldingsavgift for avlsvurdering. Gjelder fra 2023.

Bedekningsbevis: Hingster som godkjennes av kåringsnemnda med bakgrunn i utradisjonell avstamning betaler ikke avgift for bedekningsbeviset (CEM-test inngår ikke) første året i avl (gjelder kun første året etter godkjenning). Gjelder fra og med bedekningssesongen 2024.

Utradisjonell avstamming: Utradisjonelle avstammede avlsgodkjente hingster (ikke egen hingst på egen hoppe)        merkes på www.breedly.com med informasjonstekst.

Breedly.com til hjelp for eiere av avlshopper
Den digitale avlstjenesten breedly.com (link) har en sentral rolle til hjelp for eiere av avlshopper til å velge hingst og se ulike innavlskoeffisienter avhengig av hvilken hingst som benyttes på hvilken hoppe. Det er innavlskoeffisienten på Breedly.com som gjelder for deltakelse i Avlssjansen. Her kan man gjøre testparringer for å se hvilken innavlskoeffisient et avkom får.

For å tydeliggjøre hingster som er verdifulle for rasens genetiske mangfold (utradisjonell avstamming mot populasjonen), er det laget et symbol som hingstene merkes med i breedly.com. Beregningen gjæres vitenskapelig og gjennomføres hvert år, siden populasjonens sammensetning forandres. Dette innebærer at det kan bli forandringer over tid hvilke hingster som blir merket med dette symbolet. Det pågår også arbeide med å utvikle testparringsfunksjonen for å kunne identifisere individer som har lavt slektskap til populasjonen, og ikke bare har en egen lav innavlsgrad.  

– På breedly.com har man valgt å beregne såvel innavlskoeffisientene og testparringene på sju generasjoner, etter råd fra forskere på SLU og NMBU. Disse har også vært med i testingen av testparringsfunksjonen på Breedly. Tiltakene og utformingen av disse vil bli evaluert og fulgt opp, da det er viktig at de får ønsket effekt, sier generalsekretær Svein Morten Buer.

Spørsmål rettes til:               

Det Norske Travselskap:

Avlsfaglig rådgiver Tone Mjelde Blindheim  
Tlf: +47 928 07 366

Svensk Travsport:
 Avelchef Christina Olsson
E-post:  Tlf: +46 70-527 20 70

Les også